Iskolai közösségi szolgálat

Az iskolai közösségi szolgálat során a diákok végezhetnek önkéntes tevékenységet az alapítványunknál.
A diákok a közösségi szolgálat során újonnan szerzett kompetenciákat és hasznos készségeket sajátítanak el, melyek a társadalmi felelősségvállalalásuk kialakulásában, valamint a munkaerő-piacra kilépve rendkívül fontosak. PÁLYARAJT Programunk ajánljuk a diákoknak.
Link: http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=T%C3%B6rv%C3%A9nyi%20h%C3%A1tt%C3%A9r

Pályarajt Törvényi háttere az Iskolai közösségi szolgálatnak

1. 1. Nemzeti köznevelési törvény
1. 2. A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet
1. 3. 20/2012. EMMI rendelet (1) Az iskola pedagógiai programjáról
1. 4. 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet
1. 5. 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
1. 6. Nemzeti alaptanterv TÖRVÉNYI HÁTTERE az ÖNKÉNTESSÉGnek: 1. 7. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020
1. 8. Civil törvény
1. 9. Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény

Hazai önkéntesség

MI AZ ÖNKÉNTESSÉG?

„Olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében."
Forrás: www.onkentes.hu

MIRE JÓ AZ ÖNKÉNTES MUNKAVÁLLALÁS?

Fontos, hogy fiatalon már kialakuljon egy kép a jövődről, erősségeidről. Önkéntesként már a főiskola előtt kipróbálhatod magad éles munkaszituációkban. Úgy vághatsz neki a főiskolai/egyetemi életnek, hogy tudod mi vár rád és már a pályaválasztás előtt releváns szakmai tapasztalathoz jutottál. Ez előnyöket jelent az egyetemi évek alatt is, hiszen máris kedvezőbbek lesznek munkaerő-piaci lehetőségeid.

MIBEN SEGÍT FEJLŐDNI?

- koncentrációs készség
- igényesség a feladatvégzésben
- megoldás fókuszú gondolkodásmód
- feladatmegoldás határidőre
- csapatmunka
- szakmai tapasztalat
- elköteleződés egy cél mellett
- kommunikációs készségek fejlődnek
- felelősségteljes munkavégzés

MILYEN JELLEGŰ MUNKÁT ÉS HÁNY ÓRÁBAN VÉGEZHETEM?

Az Önkéntes Törvény 5. § alapján:

(1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.
(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.
(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg
a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
b) tanítási időben a heti hat órát és
ba) tanítási napon a napi két órát.
bb) tanítási napon kívül a napi három órát.
(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.
(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.
(2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről)

Miért légy önkéntes

Mit jelent az önkéntesség?

„Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek , vállalkozások) keretein belül. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében."
(Forrás: www.onkentes.hu)

Mert bármennyire tökéletesen működnek a rendszerek, az önkéntesek jelenléte a társadalomban pótolhatatlan.

Az önkéntes munka igen jelentős gazdasági erőforrást jelent. Éppen emiatt szokták ezt a területet nemzeti tényezőként is emlegetni. Még a leggazdagabb államok sem képesek társadalmi problémáikat az állampolgárok, az önkéntes szervezetek bevonása nélkül megoldani.

Mert az önkéntesek munkája a társadalom, a közösség önszerveződő, érdekérvényesítési képességét tükrözi.

Olyan területeken és szükségletek kielégítésében képes szerepet vállalni az önkéntesek szektora, ahol az állam valami miatt nem tud megjelenni, pl. olyan területeken, ahol a gazdasági megtérülés kilátástalansága miatt az üzleti szektor meg sem akar jelenni. Máshogyan fogalmazva: az önkéntesség az önzéssel szembeni ellensúly szerepét is betölti.

Mert az önkéntesek munkája nyomán a civil szervezetek élete gazdagodik egy új, személyes színnel, ezzel növelve ezek tevékenységi erőforrásait.

Az önkéntes munkát jellemző előnyök – az érintettek részvétele a társadalmi problémák megoldásában, gyors „rámozdulás" az új szükségletekre, olcsó és hatékony munkavégzés. Ugyanakkor gyakori, hogy – éppen a szektorok közötti együttműködésre építve – önkéntes munkával ellátott feladatból idővel új munkahely teremtődik.

Mert az önkéntesnek, aki tudatában van annak, hogy szolgálatával építi közösségét és a társadalmat, erősödik a jó közérzete és emberi identitása.

Mivel az aktív társadalmi részvétel lehetőségét kínálja, fejleszti a kezdeményező és a cselekvőkészséget, amelyek a közösségi fejlesztőmunkának is alapvető értékei. A közösségi munkavégzés során többnyire erősödik a résztvevőkben a felelősségvállalás, az állampolgári elkötelezettség, a bizalom, mások szempontjainak figyelembe vétele, a kölcsönösség és a szolidaritás is. Elmondható tehát, hogy az önkéntes munka sok esetben lelki szükségleteket is kielégít. A részvétel esélyt kínálhat a társadalom perifériájára szorult különféle embereknek és csoportoknak is a beilleszkedésre, tehát az önkéntes munka képes elérni a társadalom peremére szorultakat is.

Mert az önkéntesek munkájuk révén aktívan hozzájárulhatnak a körülöttük lévő világ megváltoztatásához.

Az önkéntes munka, nagy általánosságban hozzájárul a munkát végzők környezetének megváltoztatásához. Lehet ez jótékonyság által kivitelezett társadalmi változás, de lehet egy környezetvédelmi aktivitás is, mely elősegíti a lakosság tisztaságát és kultúrkörülményeit. Ezen felül hozzájárul az elvégzett munka gyümölcseivel az emberi gondolkodásmód változásához, mely a körülöttük lévő világ jobbá tételét igényli.

Mert az önkéntesség a befektetett munka örömével, a szabadidő hasznos eltöltésével, kapcsolatrendszerrel, barátokkal, új lehetőségekkel ajándékozza meg a munka végzőjét.

Az önkéntesség, olyan szabadidős tevékenységnek is felfogható, amely során az önkéntes, nem csupán az elvégzett munka eredményeivel és azok kihasználtságával gazdagodik, hanem a munka ideje alatt szerzett kapcsolatokkal is színesedik a palettája. A baráti kapcsolatok mellett, olyan hasznos munkaerő-piaci kapcsolatokat is szerezhet, mely később hozzásegítheti egy fizetett munkatársi pozícióhoz.

(Forrás: Emlékeztető a „Képzési tapasztalatok az önkéntesek foglalkoztatásában" című szeminárium és dialógusról)

Mit nyerek az önkéntességgel szakmai oldalról?

„Az önkéntesség egy olyan tanulási forma, mely nem kötelességen alapul, hanem a saját döntésünkön. Saját elhatározásra vághatsz bele különböző szakmai területekbe és tanulhatsz meg minél többet az adott szakirányról. Fejlesztheted az adott területhez szükséges képességeidet, illetve felelevenítheted a már elsajátított kompetenciákat. Megismerheted önmagad, és a céges környezeteket is. Előtérbe hozhatod rejtett tulajdonságaid, amikkel eddig nem tudtál élni. Tesztelheted, mennyire vagy teherbíró, felelősségteljes, precíz, kreatív, alkalmazkodó képes vagy éppen vezető és irányító egyéniség, illetve, hogy bizonyos problémákat mennyire ismersz fel és milyen gyorsan tudod korrigálni. Mindezek mellett, a munkáltatói oldal is megismer, és a munkaadó felé nyújtott megbízhatóságod, egy olyan referencia lehet a munkaerőpiacon, vagy akár az adott cégnél, ami hamar hozzásegíthet egy munkatársi pozícióhoz."
(Gábor, 21 éves – MediaGo Alapítvány)

Önkéntesség

Mi az önkéntesség?

„Olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében."
Forrás: www.onkentes.hu

Mire jó az önkéntes munkavállalás?

Fontos, hogy fiatalon már kialakuljon egy kép a jövőnkről, céljainkról és az ehhez szorosan kapcsolódó karrierünkről. Fontos tudnunk, hogy milyen területen vagyunk erősek, és milyen terheket tudunk elcipelni. Az önkéntes munkavállalás segít, abban, hogy megtaláld a hozzád legmegfelelőbb munkaterületet és a hozzád legközelebb álló munkakörnyezetet. Kipróbálhatod magad éles munkaszituációkban, miközben a felelősség terhe csak részben érint. Úgy vághatsz neki a főiskolai/egyetemi életnek, hogy tudod mi vár rád, és miben szeretnél mozogni. Lehetőséged van arra, hogy már a pályaválasztás előtt releváns szakmai tapasztalathoz juthass, így már az egyetemi és főiskolás évek alatt is kedvezőbbek lesznek a lehetőségeid a munkaerőpiacon.

Miben segít fejlődni?

Tudod, hogy a feladatnak, amit rád bíznak súlya van, ezért sokkal figyelmesebb leszel, tudatosabb és precízebb. Segít talpraesetté válni, megismerni egy valós munka/céges környezetet. Felelősségteljesebb leszel, és megtalálod mi az ami téged motivál. Segít a kommunikációs készségek fejlődésében, illetve az önkéntes munkásság alatt megtanulod a munkát és a feladatokat teljes odaadással kezelni. Munkásságod, nem csak téged segít, hanem a fogadószervezeted haladását is támogatja, ami sokszor ugródeszkát jelenthet neked a karriered során.

Milyen jellegű munkát és hány órában végezhetem?

Az Önkéntes Törvény 5. § alapján:

(1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg

a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,

b) tanítási időben a heti hat órát és

ba) tanítási napon a napi két órát.

bb) tanítási napon kívül a napi három órát.

(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.

(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

(2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről)

Alkategóriák

Honlapunk a jobb felhasználói élmény érdekében cookie-kat használ. Az oldal használatával Ön elfogadja a cookie-k alkalmazását.
Több információ Ok Nem engedélyezem